PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen: „GDPR”)

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů je MK, s.r.o. se sídlem Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6 Řepy, IČO: 49684469, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23355 (dále jen: „Správce“).

Kontaktní údaje správce v souvislosti s GDPR jsou: MK, s.r.o., Kotkova 273, 269 01 Rakovník, IČO: 49684469, tel.: +420 737 246 352, e-mail: gdpr@mk-rako.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány:

 • přímo od subjektů údajů (např. registrace, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky, smlouvy aj.)
 • z veřejné evidence – veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí aj.)
 • z on-line chatu Smartsupp – v rámci poskytnutí zákaznické podpory


IV. Ú
čel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv;
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např.vymáhání právních povinností);
 • zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů;
 • archivnictví na základě zákona;
 • obsaženým v rámci souhlasů subjektů údajů

V. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Zpracovateli osobních údajů mohou být:

 • správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů
 • osoby zajišťující provoz softwaru a ukládání dat
 • osoby zajišťující marketingové služby
 • dopravci
 • veřejné a finanční ústavy
 • orgány státní správy
 • bankovní ústavy
 • externí subjekty poskytující služby správci v různých oblastech (účetnictví aj.)

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby osobní údaje subjektů údajů mohly být předány jinému správci.

Osobní údaje budou zpracovány strojově nebo manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě v souladu s uvedenými zákony.


VI. 
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem v jeho sídle. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VII. 
Doba zpracovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými předpisy.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Osobní údaje zpracovávané z on-line chatu Smartsupp jsou uchovávány pouze 3 měsíce. Poté jsou veškeré údaje automaticky smazány.


VIII. Cookies

Cookies jsou textové soubory, které obsahují informace k umožnění identifikace vracejících se uživatelů a to výlučně po dobu, kdy se tito na našich webových stránkách zdržují. Soubory cookies si Váš počítač ukládá na pevný disk a nijak neohrožují ostatní data. Cookies z našich webových stránek neobsahují žádné Vaše osobní údaje.

Tyto soubory Vás ušetří opakovaného zadávání údajů, usnadňují přenos určitého obsahu a pomáhají nám zjistit, které z našich online služeb se těší největší oblibě. Mimo jiné nám tedy napomáhají uzpůsobit své webové stránky podle Vašich požadavků a očekávání.

Užíváním webových stránek souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) Vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat. Více informací naleznete zde.


IX. 
Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 1. právo na zpracování osobních údajů korektně, zákonným a transparentním způsobem
 2. právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům
 3. právo na opravu osobních údajů popřípadě omezení zpracování
 4. právo na výmaz osobních údajů
 5. právo vznést námitku proti zpracování
 6. právo na přenositelnost údajů
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce gdpr@mk-rako.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

X. Závěrečná ustanovení

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o uplatnění práva, podání stížnosti či dotaz se můžete obracet se můžete obracet na e-mail: gdpr@mk-rako.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do 1 měsíce od obdržení žádosti. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 2 měsíce.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na internetových stránkách internetového obchodu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.